7 erfaringer fra agile utviklingsmetoder

Ny teknologi skaper nye muligheter, samtidig som produkter og tjenester utvikles raskere enn noen gang. Det som din virksomhet leverte i går vil i morgen kunne være utkonkurrert.

Dette krever en raskere utvikling- og innovasjonstakt med hyppigere utvikling av nye produkter og tjenester. Nye innovasjonsmetoder vokser frem og det er et økende behov for å vite hva som fungerer og hva man skal satse på å levere i morgen. Det kan være knyttet store kostnader til det å utvikle nye ting markedet hverken trenger eller vil ha.

En design sprint er et femfaset rammeverk som bidrar til å svare på kritiske forretningsspørsmål gjennom rask prototyping og brukertesting. En design sprint lar deg nå klart definerte mål og resultater og få nødvendige innsikter raskt. Prosessen inviterer til innovasjon, oppfordrer til brukersentrert tenkning, samler teamet ditt under en felles visjon og tar deg til produktlansering raskere. Den grunnleggende tanken er at man ved denne metoden tidlig får bekreftet om et produkt blir godt mottatt i markedet.

Med en design sprint kan dere raskt endre eller avslutte utviklingsprosjekt før det har blitt for dyrt. Fail fast, fail cheap, succeed sooner!

Gjennom vårt arbeid med agile utviklingsmetoder og design sprint har vi i Bene Agere gjort oss følgende erfaringer rundt 7 suksesskriterier for å lykkes:
1) Ha målene i panna

En sprint må ha noen målsetninger som både kan vise konkrete resultater og beholde kreativitet og idemangfold. Sprintens konkrete målsetninger må henge sammen med virksomhetens langsiktige målsetninger samt tillate at arbeidet kan gå i dybden på enkelte områder

2) Grav i kundebehovet

I en design sprint er det viktig å grave tilstrekkelig dypt i hva som er det egentlige kundebehovet og hvilket grunnleggende problem vi prøver å løse for hvem. Jo mer grunnleggende behov man kommer frem til, jo større er markedet for løsningen.

3) Plei kreativiteten

En design sprint innholdet noen kreative øvelser for å utforske fra helt nye vinklinger hvordan behov kan løses. Lykkes man med dette vil man ende opp med en rekke ulike løsninger, upåvirket av det man så for seg på forhånd. Kreativitet kan dessverre ikke slås av og på som lyset med en lysbryter. Plei kreativitet og sørg for å sette temaet i rett modus for idégenerering!

4) Skisser alt

Sprinten må ha tempo og man må bruke minst mulig tid til å forklare ideer. Lange ark med tekst tar lang tid å både lage og forstå, skisser og tegninger produseres kjapt og kommuniserer supert! Utfordre derfor teamet til å skisse mest mulig og skrive minst mulig. På forhånd kan man bli enig om et enkelt kartotek av piktogrammer/figurer for å gjøre arbeidet enklere.

5) Ha med de riktige hodene

Selv om en sprint fokusere på hurtig produktutvikling og begrenset ressursbruk vil det fremdeles kreve tid i arbeidshverdagen for de som er med. Sørg for å sette sammen et komplementerende team på 4-7 personer som har eierskap til problemstillingen og et grunnlag for både å forstå behovet og komme opp med løsninger for å dekke det.

6) Hold fokus

 

For en mest mulig effektiv sprint er det viktig at man jobber konsentrert gjennom de fem fasene og ikke lar seg distrahere av andre oppgaver. Underveis er det derimot lett å bli revet bort i korte telefonsamtaler, dra ut noen pauser for å svare på mail eller booke inn noen korte møter underveis. Teamet må derfor være disiplinert underveis og hjelpe hverandre med å holde fokus på arbeidet som skal gjøres.

7) Stol på prosessen

Underveis i sprinten er det viktig at man jobber med en fase om gangen og fullfører målene for hver fase. I de 3 første fasene vil arbeidet virke noe rotete og retningsløst før man vil føle det mer konkret og håndfast de to siste fasene. Det er derfor viktig å underveis stole på prosessen og følge det opplegget som er satt av fasilitatoren.

En sprint er ikke et isolert tiltak men skal passe inn i det kontinuerlige forbedringsarbeidet til virksomheten. Dette samspiller er det Bene Agere kaller en tosidig transformasjon: en vesentlig forbedring av den eksisterende forretningen for å forbli konkurransedyktig samtidig som fremtiden krever en helt ny forretningsmodell og nye agile utviklingsmetoder som over tid skaper et vesentlig annet selskap.

Ta kontakt med Haakon for å diskutere mer om hvordan Bene Ageres sine erfaringer med agile utviklingsmetoder kan hjelpe din virksomhet med sin tosidige transformasjon.