Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

“En strategi – uansett hvor glitrende den er – gir ingen resultater i seg selv, det er implementering av den som gir alle resultatene den lover”

Onsdag 6. Februar delte Pål Wæhle sine erfaringer med BI studenter om hvordan strategiarbeid foregår i praksis og hvordan det kan forbedres. Foredraget baserte seg på erfaringer fra Benes Ageres arbeid med mange av Norges største selskaper de siste 14 årene. Viktige innspill kom også fra to av våre CEO surveys, hvor partnerne i Bene Agere intervjuet 60 toppledere.

“100% av respondentene i surveyen sa at organisasjonen trenger å forbedre evnen til å realisere verdien av sine strategier”

Pål Wæhle foran 3 års økonomistudenter på Handelshøyskolen BI

Under finner du fem av de viktigste spørsmålene som ble besvart i foredraget:

 • 1. Hva er de viktigste og mest effektive kanalene for å implementere en ny strategi?
 • 2. Hvordan perfeksjoneres operasjonalisering av en ny strategi?
 • 3. Hvordan skape en varig kulturendring når man implementerer en ny strategi?
 • 4. Hvordan påvirker digitalisering strategien til selskaper?
 • 5. Hvordan drives innovasjon på best mulig måte? Burde det fokuseres på lineære eller radikale forbedringer?

Vi i Bene Agere kan hjelpe din bedrift i å besvare disse spørsmålene. Vi har i en årrekke jobbet hånd i hånd med selskaper igjennom store transformasjoner fra begynnelse til slutt. Vi er unike i at vi ofte deltar i hele transformasjons prosessen og får derfor stor innsikt i hvordan strategi blir best mulig implementert.

Ta kontakt med Pål Wæhle eller Engebreth Færden for mer informasjon

Sprinting at Bene Agere University

One of the topics at Bene Agere University was how Bene Agere can use new methods and frameworks to help our clients solve critical business question –  focusing particularly on the Design Sprint!

A Design Sprint is a fivephase process for answering critical business questions through design, prototyping and testing ideas with customers – and is ideal when you want to solve business problems quickly!

During Bene Agere University* Haakon, one of our analysts with the most Design Sprint experience, shared his knowledge with the rest of the team. The Design sprint session started with an introduction to the concept and the various stages of a sprint. Haakon explained when and how the framework can be applied and gave examples and reflections from using the Sprint in client projects.

*Bene Agere University is held twice a year to ensure competence development and knowledge sharing within Bene Agere.

Here Haakon Utby introduces the Design Sprint framework to the team who later got to practice it first-hand

To perform a sprint, you need a dedicated team of no more than seven people. The team should consist of people who can bring sufficient expertise to the table, a decisions maker with long-term interest in the question, and a facilitator.

The ideal timeframe for a Design Sprint is 5 days – one day for each Design Sprint phase


Understand – 
Map out the problems and create a shared brain.
Sketch –  Generate a broad range of ideas and narrow down to a select group.
Decide – Determine what to prototype to answer your sprint questions.
Prototype –  Build only what you need to validate your ideas in a very short time frame.
Validate  – Test with users and get valuable feedback.

After the introduction the Bene Agere team got to test the various elements of the framework to solve internal business quetions –  it turns out that the Design Sprint framework combines several elements already familiar to Bene Agere and fits well with our existing methods and approaches for facilitating client workshops and solving business problems!

One of the insight the group was left with was how the Sprint framework combines elements of creative thinking and brainstorming with logical and disciplinary thinking. This enables a team to gain insights and reach their goal quickly!

“The design sprint enables us to help clients solve business problems faster!”

The sprint is ideal when you are facing a critical business question that needs to be solved quickly. It is also helpful for solving defined business questions within the context of larger, more long-term, business transformation projects, to overcome speed bumps and create momentum in the project.

Do you want to learn more about how you can solve your business questions using the design sprint?

Read Haakon’s article ‘Effektiv innovasjon på fem dager! Er det mulig?’. Or contact Shahzad, Haakon or Ingrid for more information!

UP 2017- Forretningsmodeller for en digital tidsalder

UP 2017- Forretningsmodeller for en digital tidsalder

Det var i alt 33 engasjerte deltakere som møttes i Bene Ageres lokaler da vi 28. november arrangerte UP for tolvte gang. Arrangementet ble en suksess og det var stor interesse for kveldens tema: Forretningsmodeller for en digital tidsalder.

Kvelden startet med at key-note speaker Tor Olav Mørseth delte sine erfaringer fra digitalisering av mediebransjen – en spennende bransje som har kjent konsekvensene av digitalisering på kroppen! Tor Olav trakk frem at selv om det totale annonsemarkedet i Norge siden 2012 har vokst med over 10 % har de tradisjonelle mediehusene tapt over 19 % av markedet, tilsvarende over 1 500 mNOK årlig. Lærdommen er at de nye konkurrentene, som Google og Facebook, ikke kopierte den tradisjonelle forretningsmodellen til mediehusene. Konkurrentene begynte med et spesifikt forretningsområde der de kunne løse behovet til kundene på en bedre måte, og gravde seg inn i inntektsstrømmen derfra. En bedre måte for mediebransjen å møte konkurransen på kunne vært å tidligere innse tempoet i endringen og selv utsette sine egne forretningsmodeller for konkurranse og kannibalisering.

Under presentasjonen gjorde vi en øvelse der alle skulle skrive ned det første de assosierer med ordet «digitalisering». Den resulterende ordskyen viser at det nødvendigvis ikke er noen felles referanse for hva digitalisering betyr!

“Hva er det første du tenker når du hører ordet digitalisering?”

Felles endringstrekk på tvers av bransjer

Videre i arrangementet ble det i grupper diskutert hvordan digitalisering påvirker våre egne bransjer og hvordan vi som unge kan påvirke selskapets arbeid med digitalisering, innovasjon og fornyelse. Den varierte bakgrunnen til deltakerne –  fra blant annet bank, olje og gass, kraft, industri, varehandel, bioteknologi, logistikk og konsulentbransjen gjorde gruppediskusjonen ekstra spennende.

Felles endringstrekk som følge av digitalisering for flere av de nevnte bransjene var:

 • Automatisering av rutineoppgaver
 • Forbedring av prosesser
 • Etterspørsel etter ny kompetanse
 • Endrede forretningsmodeller
 • Nye kundeforventninger

I lys av endringene ble det pekt på flere måter vi som unge kan påvirke selskapets arbeid med digitalisering, innovasjon og fornyelse. Det ble trukket frem hvordan man kan være en «endringsagent» og gjennom utprøving skape forståelse for verdien av å ta i bruk nye digitale verktøy. Det ble samtidig påpekt at vår egen generasjon må være innstilt på læring og omstilling da vi også i fremtiden vil befinne oss i et skiftende arbeidsmarked der nye generasjoner vil ha en dypere digital kompetanse oss.

Kvelden ble avsluttet med tapas og hygge!

Vi i Bene Agere takker alle deltakerne og gleder oss allerede til neste UP!

Hva er UP?
UP er Bene Ageres nettverksevent som arrangeres to ganger i året. Hensikten med arrangementet er å skape en arena hvor unge mennesker kan diskutere spennende temaer og møte nye og gamle bekjente i uformelle omgivelser. Ønsker du å delta på neste UP? Ta kontakt med Haakon Utby.

Cybersecurity må opp på lederagendaen

Cybersecurity må opp på lederagendaen

Som følge av globalisering, digitalisering og oppkopling av alt, så øker både trusselbildet, hvilke verdier som står på spill og hvor sårbare vi er. Det burde egentlig holde som call to action for styre og ledelse. Nå kan det se ut som om en rekke virksomheter kan bli berørt av en eventuell ny sikkerhetslov. Hvordan bli compliant og mindre sårbar – samtidig? På Bene Ageres lederforum 8. november ble trusselen mot næringslivet som følge av digitalisering og hvordan styre og ledelse må forholde seg til dette diskutert.

Nytt lovforslag legger mer ansvar på virksomheten

Regjeringen fikk i oktober i fjor fremlagt NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet, som tar for seg samfunnets samlede sårbarhet. Bene Ageres styreleder Olav Fjell var med i utvalget og innledet med å fortelle om oppfølgingen av arbeidet. De foreslåtte endringene i NOUen er nå lovforslag som skal behandles i Stortinget. Ta kontakt med Bene Agere dersom du ønsker vår oppsummering av de viktigste punktene i NOUen.

Lovforslaget omfatter både offentlige og private virksomheter som besitter objekter, informasjon eller infrastruktur som er viktig for det norske samfunn. Lovforslaget må balansere overvåkning og individets frihet, samtidig som den lovpålagte kostnaden for implementering av sikringstiltak står i forhold til skadepotensialet. Det vil derfor kunne ha store konsekvenser for de som blir omfattet av det.

En refleksjon ut av møtet er at styre og ledelse i dag overkommuniserer mulighetene som ligger i digitalisering og underkommuniserer kompleksiteten, også knyttet til sikkerhet. Styre og ledelse må sørge for at:

 • Det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser også for det digitale domenet
 • Tiltak dokumenteres og implementeres
 • Kritiske situasjoner øves på

Klikk på bildet for Bene Ageres
oppsummering av hvordan informasjonssikkerheten
kan økes for å motvirke digital sårbarhet

Arbeidet med cybersecurity må tas på alvor og følges opp møysommelig

Man må sikre at virksomheten har kompetansen som trengs for å håndtere trusselsituasjoner og kontroll både på egne ansatte og leverandører.

Vi ser derimot at cybersikkerhet ikke har den plassen på leder- og styreagendaen som er nødvendig. Det er kanskje først etter en alvorlig hendelse at man setter fokus på arbeidet og innarbeider de nødvendige rutinene. Innenfor cybersikkerhet kan norsk næringsliv lære av hvordan olje- og gassnæringen jobber med sin nulltoleranse på HMS området. Innen olje- og gassnæringen er det systematisk oppfølging og rapportering av alt arbeid og alle hendelser knyttet til HMS på alle ledernivå. Men hvordan skal man skape og implementere denne nulltoleransen også innen cybersikkerhet?

Som med mange andre områder, er det innenfor cybersikkerhet også slik at enkeltpersoners sikkerhetskultur er det svakeste leddet. For å møte trusselbildet som følge av globalisering, digitalisering og oppkopling av alt er det derfor viktig å motivere den enkelte ansatte til å ta cybersikkerhet på alvor. Arbeidet med cybersikkerhet må følges opp møysommelig og ikke sees på som en kostnad, men en nødvendig oppfølging for risikostyring og compliance.

Vil du lære mer?

Bene Agere er ledende på å støtte ledere i å skape kraft til gjennomføring og etterlater evne til kontinuerlig transformasjon. Vår styrke ligger i å sette foretak, ledere og medarbeidere i stand til å høste målbare resultater av krevende utvikling og endring.

Ta kontakt med en av våre partnere for å diskutere hvordan vi kan bistå din virksomhet for å sammen mestre fremtiden.

Bene Agere Executives forum – Internet of Things – hva skjer nå?

Bene Agere inviterer en til to ganger i året til «Executive-forum», til inspirasjon og diskusjon rundt interessante og relevante tema. Dette er en småskala møteplass, i en hyggelig og uformell atmosfære. Målgruppen for denne arenaen er de som jobber tett på virksomhetens ledelsesagenda, i eller nær ledergruppen.

15. juni var det en ny anledning for Bene Ageres Executive-forum, denne gangen med tema «Internet of Things – hva skjer nå?». En av Norges kanskje fremste på IoT-området, Ieva Martinkenaite, innledet forumet hvorpå diskusjonen rundt bordet var innom mange perspektiver ved IoT. I tillegg til å være Vice-President i Telenor Research er hun leder for Telenor-NTNU AI-lab og Telenor IoT-initiativet.

For de fleste virksomheter handler ikke dette om teknologi fremover, men om å forstå hva dette faktisk betyr for din virksomhet og hvordan man utnytter mulighetene.

Noen key takeaways fra innledning og diskusjonene var

 • «The internet of everything»: Når “alle” gjenstander sender og mottar data er konsekvensene store. Veksten innen IoT blir massiv i form av produkter, investeringer, profitt og økonomisk innvirkning
 • Magien ligger i kombinasjonen av IoT, Big Data og AI/maskinlæring
 • Selv om vi begynner å få en del konkrete eksempler på anvendelse er vi bare i startgropen og knapt nok det. IoT handler om samspillet mellom sensorer, connectivity, mennesker og prosesser. Eksempelvis fra “bilen som system” til “bilen i system” – fra sensorteknologi og IoT til autonome systemer
 • Vi kan vente en voldsom utvikling
 • Verdien ligger ikke i teknologi eller plattform, men i tjenestene
 • Åpne økosystemer er vesentlig for utviklingen, men også en utfordring ift. sikkerhet
 • For de fleste virksomheter handler ikke dette om teknologi fremover, men om å forstå hva dette faktisk betyr for din virksomhet og hvordan man utnytter mulighetene
 • For mange etablerte virksomheter leder teknologiutviklingen til behov for to transformasjoner på en gang – dual transformasjon/tosidig transformasjon
  1. Transformasjon av eksisterende forretning, og
  2. Skift til nye forretningsmodeller, nye tjenester

Bene Agere bistår mange virksomheter i å finne veien inn i det nye og vi vil dele våre erfaringer med deg – så ta gjerne kontakt med en av våre partnere.

Bene Agere – En solid læringsplattform og et springbrett til spennende muligheter!

Bene Agere – En solid læringsplattform og et springbrett til spennende muligheter!

Siden oppstarten i 2005 har Bene Agere skapt fantastiske resultater for både nasjonale og internasjonale kunder. Dette er takket være våre dyktige medarbeidere som har vært ansatt gjennom disse årene. Før sommeren samlet vi for første gang alle tidligere Bene Agere ansatte til mimring og utveksling av erfaringer. Deltakerlisten viser at Bene Agere ansatte går videre til veldig spennende stillinger i ulike bransjer. At ansatte som slutter i Bene Agere får spennende muligheter ser vi på som et kvalitetstegn med det vi driver med!

I løpet av kvelden ba vi også alle deltakerne sette ord på den viktigste lærdommen de har tatt med seg fra Bene Agere. Her er hovedtrekkene fra det vi hørte:

 • Alt er mulig, men det ar litt lengre tid og krever litt mer enn du tror
 • Verdifull metodikk – Arbeidsformen til Bene Agere fungerer
 • Multikunst – du vil lære deg ulike ferdigeter
 • Positivt menneskesyn
 • Stor skala transformasjon og hvordan drive endring
 • Balansen mellom å løpe i gang og gi ansvar til ledere for å få til endring
 • Samarbeid – det er utrolig hva man klarer med dyktige kollegaer
 • Hvordan selge inn et lite selskap
 • Kraften i enkle verktøy
 • Smidighet
 • Styrken i å jobbe med felles metodikk
 • Vi klarer å drive strategi og transformasjon også i mellomstore bedrifter
 • Kraften i enkle verktøy
 • People skills

Synes du dette virker spennende? Vi er for tiden på utkikk etter personer med 2-8 års erfaring. Ta kontakt med Geir Ødegård, Silje Holestøl eller Haakon Utby hvis du ønsker å få vite mer eller ønsker en uforpliktende prat.

Ny innsikt om Cybersecurity, Dual transformation, IoT, transformasjon av næringer og personvern

Bene Agere gjennomførte, sammen med Wikborg Rein, sitt årlige lederforum på Mo-Gård fra 25. til 28. juni, det 12. i rekken

Forumet samlet styreledere og ledere for norskbaserte mellomstore og store virksomheter for å diskutere dagsaktuelle temaer. Refleksjoner og erfaringer ble delt innen temaene:

 1. Personvernforordningen – Hva er det, og hva må foretakene forberede seg på? Wikborg Rein ga en introduksjon til temaet.
 2. Cyber security – Når alt som kan bli bits er blitt bits, og når alt er koplet med alt, hvilke trusler står vi overfor og hvordan må foretakene sikre seg?
 3. Dual Transformation – Mange ledere står overfor en todelt omstilling og utvikling som til dels handler om å beskytte og utvikle eksisterende forretningsmodell, og til dels handler om å tørre å satse på nye forretningsmodeller muliggjort av digitalisering. Hvordan kan ledere forberede seg på, og drive dette?
 4. Tingenes internett – Sensorenes egenskaper forbedres, prisene faller, konnektiviteten og datamengden øker, og nye forretningsmodeller skapes. Dette påvirker en rekke områder som shipping, offshore, eiendom, transport, logistikk og industri, og i hjemmene våre; hvilke muligheter ser vi?
 5. Transformasjon av næringer drives av økt krav til hastighet i innovasjon og effektivisering, der tilgjengelig data og kompetanse innen det enkelte selskapets grenser ikke strekker til. Hvordan oppstår og drives slike prosesser?
Dual Transformation handler om å forbedre eksisterende virksomhet gjennom digitalisering samtidig som man bruker evner og kapasiteter til å ta posisjoner i helt nye forretningsmodeller.

Erfaring med endring ble delt fra flere ulike bransjer – fiskeoppdrett, biltransport, byggenæring, maritim sfære og norsk sokkel. Lederen for etableringen av en global bransjeplattform i den maritime sfære delte sine refleksjoner rundt hvordan endringene vil påvirke bransjen og rundt cybersikkerhet. I tillegg til digitalisering, ble nye material- og miljøteknologier også trukket frem som viktig i utviklingen i mange bransjer. Deltakerne tok med seg nyttig informasjon om hva som kreves for å være complient med den nye personvernforordningen, vi lærte også hva en forordning egentlig er. Flere selskaper ønsker å posisjonere seg innen «Internet of Things». Gjennom å bli kjent med temaområdet fikk flere av deltakerne nye ideer om mulighetene IoT gir.

Dual Transformation, tosidig transformasjon, er et nytt begrep å merke seg. Det handler om å forbedre eksisterende virksomhet gjennom digitalisering samtidig som man bruker evner og kapasiteter til å ta posisjoner i helt nye forretningsmodeller.

Sist, men ikke minst diskuterte vi temaet Cyber security, godt akkompagnert av avisoverskrifter om et nytt Ransomware-angrep. Deltakerne fikk med seg ny innsikt i hvilke nye lover og regler som kommer på området og hvordan man sikrer at cybersecurity er på agendaen til styrer og ledergrupper i tiden som kommer.

Vi ser fram til nye spennende lederforum ut over høsten og vinteren. De fleste er ettermiddagsarrangementer i våre lokaler. Er du interessert i å få med deg de viktigste oppsummeringspunktene fra årets «off-site» lederforum? Kontakt oss, så deler vi av det vi har lært av diskusjonene som gikk mellom noen av Norges fremste næringslivsledere.

Norske foretak i en globalisert og digitalisert verden – der plattformene dominerer

Denne uken gjennomførte vi Lederforum med tema «Norske foretak i en globalisert og digitalisert verden – der plattformene dominerer».

Der ble det blant annet diskutert;

 • Hva må ledere forstå om hvilken rolle plattformaktørene vil kunne innta i norsk næringsliv?
 • I hvilke sektorer er det mest aktuelt?
 • Hva skal til for å lykkes med innta en plattformposisjon?
 • Hvordan må man forholde seg som aktør på andres plattformer?
 • Hvordan påvirkes strategi, forretningsmodell og økonomimodell?

Møte brakte mange innsikter fra aktører som har kommet langt i å konkretisere sin plattformstrategi og dermed tatt stilling til; hva betyr plattformposisjoner i deres bransje,  hvilke strategiske valg må man ta, hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes og hvordan tror vi rollene til plattformene vil utvikle seg for ulike bransjer i Norge.

Takk til alle som bidro til spennende diskusjoner!

Styreledere og toppledere må nå forberede virksomheten på de store endringene som selskapene står overfor. Majoriteten av all støy rundt digitalisering og disrupsjon handler om hva som skjer – svært få beskriver hva det faktisk betyr for virksomheten og hvordan komme klokt igang.

Med digitalisering og gjennomføring som styrker kan vi bidra til god tilnærming. Ta kontakt med oss!

The 10 first services from Digital Norway announced on the 8th of Februrary

DIGITALNORWAY – On the 8 of February, we had the great opportunity to officially conclude the design project for Digital Norway. The recommendation is clear – 10 services, 1 investment prospectus, and start-up before the end of the first half of 2017. More than 150 leaders and executives from large and small businesses, academia, research institues and other digitization hungry stakeholders gathered at the headoffices of DNB to join in on the celebrations, share perspectives and kick of the DIGITALNORWAY network.

Visit DIGITALNORWAY for more information.

Our events hit an all time high in 2016! We hope to see YOU in 2017!

The interest for our events was at an all time high in 2016! We hope to see You in 2017!

Working across industries and funcional areas in a large range of companies, we think it is important to share insights around business issues and trending topics where we find common denominators across our network. Since the start of Bene Agere we have done this through a mix of large scale events and more intimate peer to peer round table sessions. In 2016 the interest to participate was at an all time high, so we wanted to share a short summary of the different events, presenters and general information about participants:

Event Summary

Speakers & Contributors:

 • Jon Fredrik Baksaas (Telenor)
 • Sven Ombudstvedt (Norske Skog)
 • Aage Figenschou (Restrucuring Expert)
 • Jens Ulltveit-Moe (Professional Investor)
 • Walter Qwam (Kongsberggruppen, Digital Norway)
 • Hilde Tonne (Telenor, Digital Norway)
 • Olav Fjell (Professional Board Member & experienced CEO)
 • Odd Gleditsch (Jotun AS)
 • Maria Moræus Hanssen (ENGIE E&P)
 • Jan Eyvin Wang (Wilh. Wilhelmsen ASA)

 

Participation:

 • 50+ Board members
 • 70+ CEOs
 • 80+ CxOs and Executives
 • 70+ Investors and Professional Service providers

A total of more than 270 people.

Thank you for your valuable insight and open minds!

Here’s what one of the participants at a leaderforum said:

“Bene Agere’s networking events are a great place to get updated on the latest trends in business, discuss leadership issues and get valuable insights and advice from peers in similar situations”

CEO large technical engineering company.

If you want to know more about some of the key insights from a particular event, or want to participate in our future events, please contact Marianne Graff Nesse at marianne.nesse@beneagere.com.

Go to Top