Verden etter COVID-19

Foretakene er per juli 2020 i veldig ulik fase. Noen – som deler av handelen – har større fart og går bedre enn noensinne, andre – som tjenestebransjer – er fortsatt midt i krisen på grunn av restriksjonene.

Det hersker fortsatt stor usikkerhet om scenariene for selve pandemien, og selv om det brede publikum nå kan leve et ganske normalt liv, minner helsemyndigheter og mange ledere oss om at smitten – og tiltakene for å begrense den – kan komme tilbake.

Hovedtemaer
Globalisering
Bærekraft
Digitalisering
Tjenesteøkonomien
Utsikter for norsk økonomi
Produktivitet i privat og offentlig sektor

I uke 13 og 14 2020, 2 av de mest hektiske ukene i de fleste lederes liv, deltok 18 ledere og styrearbeidere – med erfaring fra en rekke bransjer og forretningsmodeller – på en eller flere av 8 «digitale lederforum» og brukte totalt 39 timer av sin verdifulle tid på å diskutere temaer knyttet til COVID-19.

Flere pekte allerede da på viktigheten av å sette av kapasitet til å se fremover – gjennom krisen – og på behovet for å arbeide med scenarier for selve krisen, men også for verden etter krisen. De store foretakene og noen av de mindre hadde allerede begynt.

I uke 18 og 19 fortsatte vi derfor med de digitale lederforumene med et blikk fremover mot verden etter krisen, både med grupper av norske og globale ledere, og gjennomførte i alt 7 av disse. I juni gjennomførte vi lederforum på Mo Gård med 11 deltagere som diskuterte 5 av temaene.

Samlet gir dette et perspektiv på hva lederne tenker når de går inn i ferien om verden post COVID-19 rundt sentrale drivkrefter som globalisering, tjenesteøkonomien, digitalisering og bærekraft samt utsikter for norsk økonomi og produktivitet i privat og offentlig sektor. Diskusjonene har fulgt «The Chatham house rule» så vi kan dessverre ikke dele hvem som har bidratt. I dugnadens ånd har disse lederne og styrearbeiderne tillatt oss å dele innsiktene.

Vi vet at mange foretak og ledere ser at de må arbeide med strategi og scenarier når organisasjonen er tilbake etter ferien, og håper at dette sammendraget kan være inspirerende sommerlektyre for dette arbeidet.

«Verden vil gå videre etter COVID-19, men hvordan selskapet ditt vil gjøre det er opp til deg som leder.»

Why profit and purpose can and should go hand in hand

A great article by one of our partnering companies Disruption, describing the differences between H&M, Facebook and Patagonia and how addressing both positive and negative externalities in your strategy can increase the value of your company. Enjoy!

D-SRUPTION-Profit-and-Purpose

To access more of Disruptions’s content please visit the following website:

[gview file=”http://www.beneagere.no/wp-content/uploads/2019/08/D-SRUPTION-Profit-and-Purpose.pdf”]

UP 2018 – Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidens arbeidsmarked var tema da Bene Agere arrangerte UP for niende gang

Tirsdag 24.april ble UP arrangert for niende gang i regi av Bene Agere. Det var totalt 42 deltakere fra en rekke ulike bransjer til stede, som alle bidro til at arrangementet ble svært vellykket.

Temaet for vårens UP var fremtidens arbeidsmarked – hvordan ser arbeidsmarkedet ut om 20 år?

Kvelden ble innledet av Ingrid Kristine Leinum som ga en presentasjon av Bene Agere og introduserte til arrangementet UP.

Videre holdt Haakon Utby og Engebreth Færden fra Bene Agere en faglig presentasjon rundt kveldens tema. Haakon innledet med å se på arbeidsmarkedets historiske utvikling. Han trakk frem overgangen fra fysisk arbeid til kunnskapsarbeid de siste 150 årene og robotisering av kognitive oppgaver i nyere tid.

På bakgrunn av denne utviklingen presenterte Engebreth et nytt partnerskap mellom menneske og maskin, som kjennetegnes ved at:

  1. Mennesker rammer inn et problem
  2. Maskiner vurderer og optimaliserer problemet innenfor gitte rammer
  3. Mennesker tar avgjørelser og bygger videre på løsningen

For å eksemplifisere dette partnerskapet trakk Engebreth frem blant annet IBMs Watson, som i dag jobber i partnerskap med leger.

Videre fremhevet Engebreth fem faktorer som trolig blir sentrale i arbeidsmarkedets videre utvikling. Disse faktorene kan oppsummeres i DANCE:

Presentasjonen ble avsluttet med en quiz hvor deltakerne fikk presentert to løsninger på ulike oppgaver som var løst av henholdsvis et menneske og en maskin. Quizen gikk ut på at deltakerne skulle avgjøre hvilken løsning som tilhørte mennesket og hvilken som var løst av maskinen. Selv om salen ikke var enstemmig, reflekterte allikevel svarene at det fortsatt er en del kreative oppgaver som ikke er egnet for maskiner.

Kan du gjette hvilket bilde som er laget av en maskin?

Etter presentasjon ble deltakerne delt inn i grupper for å diskutere fremtidens arbeidsmarked. Sentrale problemstillinger for diskusjonen var:

  • Hvilke eksisterende arbeidsoppgaver vil mest sannsynlig bli automatisert/robotisert de kommende årene?
  • Hvilken ny kompetanse må vi bygge frem til 2038 for å fortsatt være relevante på arbeidsmarkedet?
  • Hva kan vi gjøre for å oppnå denne kompetansen?

Det var et stort engasjement rundt temaet og deltakerne bidro til konstruktive diskusjoner og input fra sine bransjer.

Kvelden ble avsluttet med tapas og mingling.

Vi i Bene Agere takker alle nye og tidlige deltakere for oppmøte og håper å se dere alle igjen neste gang!

Hva er UP?
UP er Bene Ageres nettverksevent som arrangeres to ganger i året. Hensikten med arrangementet er å skape en arena hvor unge mennesker kan diskutere spennende temaer og møte nye og gamle bekjente i uformelle omgivelser. Ønsker du å delta på neste UP? Ta kontakt med Aksel Trygstad Lamache

Go to Top